GDPR

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Foto: aseko


V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem ZEPHYR, s.r.o. (dále také jen „správce“), příp. jeho zaměstnanci.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní data sbíráme pro následující účely:

 • Evidence údajů z kontaktního formuláře
  Abychom mohli kontakt vyřídit a kontaktovat vás zpět,
 • Údaje povinné pro evidenci
  Dodavatel vyžaduje od Objednatele pouze ty osobní údaje, které je Dodavatel povinen evidovat podle platných právních předpisů, a ty, které jsou nezbytné pro identifikaci Objednatele a pro předmět plnění Díla.

DALŠÍ INFORMACE

 • Souhlas udělujete na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.
 • Souhlas můžete kdykoliv vzít zpět, stačí napsat z e-mailu, který u nás máte evidovaný a my smažeme veškerá data, která o vás uchováváme.
 • Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v objednávkovém a kontaktním formuláři.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

COOKIES

Na našem webu používáme následující typy cookies:

 • Technické / systémové – první strany, krátkodobé
  Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
 • Statistické a diagnostické – první strany, dlouhodobé
  Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
  Pro příklad u nás je to třeba služba Google Analytics (návštěvnost webu)

Důležité: Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Žádný z námi vytvořených cookie souborů nevede k individuální identifikaci uživatele / čtenáře, shromažďovaná data jsou anonymní.
Pokud nechcete cookies používat: Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny.

Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít například  na stránce www.aboutcookies.org.